REGULAMIN SKLEPU BUNGY PUMP POLSKA

 

SPOSÓB REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 1.
1. Przedmiotem sprzedaży jest sprzęt sportowy (dalej: towar), szczegółowo scharakteryzowany w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu.
2. Umowa sprzedaży zawierana jest przez IOAI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jak szczegółowo oznaczona we wcześniejszej sekcji niniejszego Regulaminu [Informacje o firmie] (dalej: sprzedawca) a Tobą (dalej: kupujący).

§ 2.
1. Celem zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie towaru kupujący winien złożyć zamówienie z wykorzystaniem interaktywnego formularza.
2. Sprzedawca zobowiązuje się przystąpić do realizacji zamówienia niezwłocznie i wydać towar kupującemu nie później niż w terminie 30 dni od złożenia zamówienia.
3. Dostawa towaru zostanie wykonana za pośrednictwem profesjonalnej firmy kurierskiej, na koszt kupującego.

§ 3.
1. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy sprzedaży jest dokonanie przez kupującego pełnej płatności ceny za zamówiony towar.
2. Płatność powinna zostać dokonana – według wyboru kupującego – przelewem bankowym, kartą płatniczą albo gotówką przy odbiorze (C.O.D.).

ZWROTY

§ 4.
1. Ilekroć mamy do czynienia z umową sprzedaży towaru zawartą z kupującym o statusie konsumenta, bez jednoczesnej obecności obu stron, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, kupujący ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn, w terminie 10 dni od dnia wydania towaru.
2. Uprawnienie do odstąpienia od umowy należy wykonać w formie pisemnego oświadczenia skierowanego na adres siedziby sprzedawcy. Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed upływem rzeczonych 10 dni.
3. W rezultacie skutecznego odstąpienia od umowy, umowa uważana jest za niezawartą.

Świadczenia spełnione wcześniej na podstawie umowy sprzedaży ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym, niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni. W szczególności kupujący obowiązany jest odesłać na własny koszt i ryzyko towar na adres siedziby sprzedawcy, podczas gdy sprzedawca obowiązany jest zwrócić zapłaconą cenę, z wykorzystaniem tego samego kanału, przez który została dokonana płatność ceny, chyba że umówiono się inaczej.

4. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedawca zobowiązuje się poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.

§ 5.
W kwestiach nieuregulowanych wprost w niniejszej sekcji [Zwroty] stosuje się przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2012 r. poz. 1225 ze zm.).

REKLAMACJE

§ 6.
Sprzedawca towaru odpowiada wobec kupującego, jeżeli towar w chwili jego wydania jest niezgodny z odnośną umową sprzedaży.

§ 7.
Jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży, a w szczególności gdy towar (i) nie nadaje się do celu, do jakiego tego rodzaju towar konsumpcyjny jest przeznaczony lub zwykle używany lub (ii) nie ma właściwości cechujących towar konsumpcyjny tego rodzaju, wówczas kupujący może żądać doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży.

§ 8.
1. Niesprawdzenie przesyłki w obecności przewoźnika nie wyłącza automatycznie uprawnień kupującego z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży.
2. Niemniej, ciężar udowodnienia, że towar był niezgodny z umową sprzedaży, przechodzi na kupującego po upływie 6 miesięcy od wydania towaru.
3. W każdym razie kupujący jest obowiązany do zgłoszenia niezgodności towaru z umową sprzedaży w ciągu 2 miesięcy od stwierdzenia takiej niezgodności.
4. Zgłoszenie niezgodności towaru z umową sprzedaży winno nastąpić w formie wiadomości e-mail adresowanej na skrzynkę sprzedawcy, jak oznaczona w sekcji [Informacje o firmie], w której to należy w szczególności opisać przypadek niezgodność, a dalej zastosować się do instrukcji sprzedawcy niezbędnych do usunięcia niezgodności.

§ 9.
1. Doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży nastąpi nieodpłatnie – według wyboru sprzedawcy – albo przez naprawę towaru albo przez jego wymianę na nowy.
2. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć wszelkich możliwych starań, aby doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży nastąpiło w terminie 14 dni od dostarczenia towaru do siedziby sprzedawcy.
3. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować niezwłocznie kupującego, czy doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży nastąpi przez naprawę, czy – przez wymianę na nowy. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować kupującego o dostępności towaru do odbioru z punktu serwisowego.
4. Kupujący ma prawo uzyskać informację o statusie towaru w procesie reklamacyjnym. Sprzedawca jest zobowiązany (i) poinformować kupującego o zagrożeniu niedotrzymania terminu, jak określony w § 9 ust. 2, i (ii) wskazać nowy termin końcowy procesu reklamacyjnego.
5. W razie gdy doprowadzenie Towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży nie jest możliwe lub praktyczne, albo nie nastąpiło we wskazanym terminie, a niezgodność jest istotna, kupujący ma

prawo odstąpić od umowy sprzedaży. Jeżeli niezgodność jest nieistotna, wówczas sprzedawca i kupujący uzgodnią zakres obniżenia ceny sprzedaży. W każdym razie zwrot całości lub części ceny sprzedaży nastąpi niezwłocznie z wykorzystaniem tego samego kanału, przez który została zrealizowana płatność.

§ 10.
Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową sprzedaży wygasa z upływem 2 lat od wydania Towaru kupującemu.

§ 11.
1. Doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży może zostać uzależnione od uiszczenia wynagrodzenia przez kupującego, jeżeli niezgodność wynikła z przyczyn powstałych po chwili jego wydania kupującemu, albo w innych przypadkach, za które sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności takich jak, między innymi, uszkodzenie towaru spowodowane jego użytkowaniem w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub dokonaniem samowolnych przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
2. W razie gdy doprowadzenie towaru do stanu zgodnego z umową sprzedaży zależne jest od wynagrodzenia, sprzedający poinformuje kupującego w szczególności o wysokości i warunkach płatności. Jeżeli kupujący nie przyjmie oferty odpłatnego doprowadzenia towaru do stanu zgodnego z umową, sprzedający dokona zwrotu towaru na adres wskazany przez kupującego, na koszt i ryzyko kupującego, chyba że inaczej uzgodniono.

§ 12.
Z zastrzeżeniem ogólności powyższych postanowień, sprzedawca informuje, że określone elementy towaru, a ściśle rzecz biorąc stópki, groty oraz elementy amortyzujące, jak wskazane w materiałach zawartych w Załączniku nr 1, mają krótszy, tj. 12-miesięczny, okres trwałości. W razie gdy niezgodność towaru z umową sprzedaży wynika ze zużycia tych elementów, a zgłoszenie takiej niezgodności nastąpiło po upływie 12 miesięcy od wydania towaru, stosuje się postanowienia § 11.

§ 13.
W kwestiach nieuregulowanych w tej sekcji Regulaminu [Reklamacje] zastosowanie znajdą przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

§ 14.
1. Sprzedawca jest administratorem danych w rozumieniu i o statusie, jak określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Terminy użyte w przedmiotowej sekcji niniejszego Regulaminu [Ochrona danych osobowych] należy pojmować w sposób zdefiniowany w ustawie o ochronie danych osobowych.
2. Dane, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, stanowią dane osobowe kupującego i są przetwarzane przez sprzedawcę w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży. Z zastrzeżeniem ogólności zasady dobrowolności podania danych osobowych, kupujący przyjmuje do wiadomości, że odmowa podania danych niezbędnych do wykonania umowy sprzedaży wyklucza możliwość jej wykonania przez sprzedawcę.
3. Kupujący może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w innych wybranych przez siebie celach, co zapewnia mu formularz interaktywny zamówienia towaru.

§ 15.
1. Sprzedawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności w celu ochrony interesów kupującego, a w szczególności zobowiązuje się zapewnić, aby dane osobowe dotyczące kupującego

były przetwarzane zgodnie z prawem oraz zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów.
2. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU SA, która jest również administratorem danych.

§ 16.
1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość powierzenia innemu podmiotowi przetwarzania danych, pozostając odpowiedzialnym za przestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.
2. Kupującemu zapewnia się prawo kontroli przetwarzania jego danych osobowych, w tym prawo dostępu do treści takich danych. W wypadkach przewidzianych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych kupujący może żądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, wstrzymania lub zaprzestania przetwarzania albo usunięcia danych osobowych.
3. Sprzedawca zobowiązuje się poinformować kupującego o szczegółowych zasadach i warunkach realizacji prawa kontroli przetwarzania jego danych osobowych na każdoczesne zapytanie, zgłoszone w dowolnej formie, z wykorzystaniem kanałów i adresów komunikacji, jak oznaczone w sekcji Informacje o firmie.

§ 17.
W kwestiach nieuregulowanych w tej sekcji Regulaminu [Ochrona danych osobowych] stosuje się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych. Sprzedawca zapewnia zabezpieczenie danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych z dnia 29 kwietnia 2004 roku (Dz. U. Nr 100, poz. 1024 ze zm.).

OGRANICZENIA REALIZACJI ZAMÓWIENIA

§ 18.
1. Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających ze stosunku umowy sprzedaży, jeżeli należyte wykonanie tych zobowiązań doznaje przeszkód z przyczyn niezależnych od sprzedawcy, niemożliwych do przewidzenia w chwili zawarcia umowy sprzedaży i niemożliwych do przezwyciężenia (przypadek siły wyższej).
2. W przypadku siły wyższej sprzedawca zobowiązuje się zawiadomić kupującego niezwłocznie o takich okolicznościach. Sprzedawca i kupujący, działając w dobrej wierze, uzgodnią rozwiązanie problemu spowodowanego siłą wyższą, jeśli to praktycznie możliwe.

§ 19.
Sprzedawca zastrzega, że warunkiem zawarcia i wykonania umowy sprzedaży jest, by kupujący miał siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a pojedyncze zamówienie nie przekraczało w sumie 10 sztuk towaru, o ile wyraźnie nie umówiono się inaczej.

 

International Outdoor Activities Institute

 

IOAI Spółka z o. o.   ul. Kasztelańska 8   84-241 Gościcino

Tel:  (+48) 58 731 33 70     Fax:  (+48) 58 742 13 06   E-mail: info@bungy-pump.pl

Kapitał zakładowy:  5.000,00 złotych   NIP:  5882403078   KRS:  0000501326  REGON: 222046651